Subaru Anno Pezzi Tipo KIT EURO (Esc. IVA) FOTO
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 1&2 11/1992 ~ 9/1996 2 Turbo TCS-22 84,00
           
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 1&2 11/1992 ~ 9/1996 8 Coolant TCS-22/C 246,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 1&2 11/1992 ~ 9/1996 8 Ancillary TCS-22/C-A 180,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 1&2 11/1992 ~ 9/1996 3 Induction TCS-416/IND/UK 212,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX/JDM Vers 1&2 11/1992 ~ 9/1996 3 Induction TCS-416/IND/JDM 212,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 JDM- WRX, GT Ver 3&4 UK 9/1996 ~ 8/1998 3 Turbo TCS-86 134,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi Only Vers 3&4 9/1996 ~ 8/1998 4 Turbo TCS-87 101,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, GT Vers 3~6 9/1996 ~ 1/2000 9 Coolant TCS-87/C 262,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, GT Vers 3~6 9/1996 ~ 1/2000 2 Heater TCS-87/H 97,00
Impreza Vers 4 Sti 1998 2 Coolant TCS-125/C 104,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 WRX, UK GT Ver 5&6 UK 1999 ~ 2000 3 Turbo TCS-143 150,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi Vers 5&6 1999 ~ 2000 4 Turbo TCS-144 119,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 3/4
1 Induction TB-770 397,00
Impreza GC8 EJ20 2.0 STi, WRX, UK Vers 5/6 ~ 2000 1 Induction TB-1218 397,00
Impreza GDA/GGA 2.0 WRX 9/2000 ~ 2005 3 Turbo TCS-168 164,00
Impreza GDA/GGA 2.5 WRX 2006 ~ on 3 Turbo TCS-332 176,00
Impreza GDB/GGB/GDF 2.0/2.5 STi 9/2000 ~ 5/2004 4 Turbo TCS-209 142,00
Impreza GDB/GGB 2.0 STi 6/2004 ~ on 3 Turbo TCS-292 134,00
Impreza GD/GG 2.0/2.5 WRX, Sti (Bug-Eye) 9/2000 ~ on 2 Coolant TCS-135/C 157,00
Impreza GDB/GGB EJ20 2.0 STi UK/JAP (Bug-Eye) 9/2000 ~ on 10 Ancillary TCS-283/C-A 286,00
Impreza GDF EJ25 2.5 STi US Spec (Bug-Eye) 9/2000 ~ on 7 Ancillary TCS-284/C-A 204,00
Impreza New Age/Vers 8 WRX 1/2002 ~ on 9 Ancillary TCS-135/C-A 193,00
Impreza New Age/Vers 8 WRX 1/2002 ~ on 6 Ancillary TCS-135/C-B 224,00
Impreza GD/GB/GG 2.0 WRX (Bug-Eye) 9/2000 ~ on 1 Induction TB-997 397,00
Impreza 2.5Ltr STi V9 UK & JDM 2007 3 Turbo TCS-506 -
Impreza 2.5Ltr WRX /WRXS/Sti 2008 ~ On 2 Coolant TCS-464/C 116,00
Impreza 2.0Ltr Sti JDM (Not UK Models) 2008 ~ On 1 Induction TB-2758 397,00
Legacy B4 STi Vers 5&6 1999 ~ 2000 2 Coolant TCS-112/C 144,00
Legacy BP/BL Turbo
2 Coolant TCS-272/C 114,00
Impreza/Legacy Fits onto TB770/997/1218 suitable for 76mm maf
1 Airbox hose TB-1217 107,00
Impreza/Legacy Fits onto TB770/997/1218 suitable for 80mm maf
1 Airbox hose TB-1094 109,00
Impreza/Legacy Fits onto TB770/997/1218 suitable for 90mm maf
1 Airbox hose TB-1095 120,00
Forester 2.0/2.5 (2)
2 Coolant TCS-351/C 96,00